Нийгмийн Дэвшил Эмэгтэйчүүд Хөдөлгөөн нь 1992 онд байгуулагдсан үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг, 21 аймагт салбартай, аливаа улс төрийн нам эвслээс хараат бус, ашгийн төлөө бус төрийн бус байгууллага юм.